Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je A.F.D. s. r. o., so sídlom Klobučnícka 2, 811 01, Bratislava, IČO: 47 016 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu SR Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 87249/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1. Identifikácia predávajúceho

 • 1.1. Názov: A.F.D. s. r. o.
  so sídlom: Klobučnícka 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
  IČO: 47 016 256
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 87249/B
  DIČ: 2023700063
  IČ DPH: SK2023700063
  Emailová adresa: info@karpatskapekaren.sk
  telefónne číslo: +421 918 604 820
  IBAN: SK35 1100 0000 0029 2289 0010
  SWIFT (BIC): TATRSKBX
  UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru
 • 1.2. Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI): Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru a právny odbor, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • 2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej aj „objednávka“) na internetovej stránke predávajúceho www.karpatskapekaren.sk (ďalej aj „elektronický obchod predávajúceho“), ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v týchto obchodných podmienkach a objednávke.
 • 2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej aj „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • 2.3. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, fakturačnú adresu, e-mail, tel. kontakt), informáciu o názve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, množstvo tovaru, údaje o cene tovaru, údaje o spôsobe dopravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
 • 2.4. Predávajúci po príprave a expedovaní tovaru zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že objednávka kupujúceho bola expedovaná/odoslaná.
 • 2.5. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
  • a) o hlavných vlastnostiach tovaru informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a bezprostredne pred odoslaním objednávky,
  • b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • c) o kontaktných údajoch predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v bode 10.10 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • e) o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a bezprostredne pred odoslaním objednávky,
  • f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných bodoch týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • g) o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v bode 6.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • i) že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v bode 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • j) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • k) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • l) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • m) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  • n) informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci ako spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sú upravené v bode 11 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  2.6. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • 3.1. Predávajúci je povinný:
  • a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu,
  • d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady.
 • 3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • 3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • 4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • 4.2. Kupujúci je povinný:
  • a) prevziať objednaný a bez zjavnej vady dodaný tovar,
  • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 • 4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie podmienky

 • 5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s predpokladaným termínom jeho doručenia je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 • 5.2. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • 5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.
 • 5.4. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu dohodnutom v zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby v prípade neprítomnosti tovar prevzala tretia osoba,. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou kupujúcim.
 • 5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru. Predávajúci je oprávnený navrhnúť kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
 • 5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • 5.7. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:
  • 5.7.1. kuriér
 • 5.8. V prípade, že sa nepodarí doručiť tovar kupujúcemu 2-krát po sebe, tovar bude vrátený predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci zároveň započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
 • 5.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok skôr, ako mu kupujúci nezašle na posúdenie elektronicky na e-mailovú adresu: objednavky@karpatskapekaren.sk rozsah a popis vady a fotodokumentáciu zachytávajúcu popisované vady tovaru a predávajúci sa spolu s kupujúcim nedohodnú na dodatočnom plnení objednávky.
 • 5.10. O stave zásielky bude kupujúci informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim v objednávke.
 • 5.11. Kupujúce berie na vedomie, že niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V takom prípade poštovné zostáva bez zmeny. Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov zaslanie prebiehalo v niekoľkých etapách, bude si predávajúci účtovať poštovné len jeden krát.
 • 5.12. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 • 6.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
 • 6.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu vzhľadom na povahu tovaru len do momentu vyexpedovania tovaru.
 • 6.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy tak, že predávajúceho písomne, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese objednavky@karpatskapekaren.sk informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti. V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poskytne kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim.
 • 6.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • 6.5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a po započítaní nárokov voči kupujúcemu podľa tohto článku obchodných podmienok vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 • 6.6. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci odstúpiť od zmlúv:
  • a) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • b) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.,

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • 7.1. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Platobné podmienky

 • 8.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v akceptácii objednávky.
 • 8.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar, náklady na dopravu, dodanie a poštovné v lehote podľa kúpnej zmluvy.
 • 8.3. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob alebo do uplynutia doby ich trvania. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy a výdajné miesta či skupiny tovarov.
 • 8.4. Možnosti platby:
  • a) platobná karta.
  Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.
 • 8.5. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná.
 • 8.6. Pri platbe platobnými kartami predávajúci využíva preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

9. Reklamácie

 • 9.1. V prípade, že doručený tovar je poškodený alebo pokazený, kupujúci je povinný postupovať podľa nasledovného reklamačného poriadku.

10. Reklamačný poriadok

 • 10.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby, bez chýb, t. j. že tovar zodpovedá popisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na stránke elektronického obchodu predávajúceho v čase predaja tovaru alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom. Záručná doba na tovar nadobudnutý kupujúcim cez internetový výdaj je dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale tovaru.
 • 10.2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním a manipulovaním,. Predávajúci tiež nezodpovedá za dôsledky vyššej moci.
 • 10.3. Ak má tovar vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak má tovar vadu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • 10.4. Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.
 • 10.5. V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.
 • 10.6. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu vady tovaru bezodkladne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie vady alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o vade tovaru predávajúci dozvedel včas.
 • 10.7. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho v rámci záručnej doby.
 • 10.8. Reklamáciu tovaru u predávajúceho je možné vykonať elektronickým doručením fotodokumentácie vadného tovaru a dokladu o jeho kúpe spolu s písomnou informáciou o
  • • dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej vady tovaru,
  • • požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie, t. j. dodanie nového tovaru alebo odstúpenie od zmluvy,
  • • spôsobe prevzatia tovaru alebo peňazí kupujúcim po skončení reklamačného konania (ak kupujúci nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci),
  • • kontaktných údajoch kupujúceho (tel. č., email). Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku.
 • 10.9. Ak reklamácia nespĺňa vše
 • tky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom.
 • 10.10. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie kupujúcim vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.
 • 10.11. Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • 10.12. Predávajúci taktiež informuje o spôsobe doručenia tovaru alebo peňazí kupujúcemu. Predávajúci vyhotoví o vybavení reklamácie písomný záznam, ktorého kópiu zašle elektronicky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Na dodanie tovaru v rámci reklamačného konania sa viažu primerane ustanovenia bodu 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim keď ho prevezme aj akákoľvek osoba, ktorá disponuje písomným záznamom o uplatnení reklamácie.
 • 10.13. Ak kupujúci v rámci reklamačného konania tovar neprevezme pri doručovaní ani na druhý raz , tovar bude vrátený predávajúcemu a predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci zároveň započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod)

11. Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim

 • 11.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
 • 11.2. Ak má kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

12. Ochrana osobných údajov

 • 12.1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci pri uzavretí kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené v nasledovnom odkaze ..............................
 • 12.2. Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to titul, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, email, tel. číslo, fakturačné a platobné údaje, informácie poskytnuté pri platbách ako transakčné údaje, číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie spojené s transakciami, poznámka k nákupu (dobrovoľný údaj) nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacej s tovarmi predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • 12.3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.
 • 12.4. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
 • 12.5. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t. j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
 • 12.6. V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
 • 12.7. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
 • 12.8. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva na účely súvisiace s uzavretím a komplexným vybavením objednávky, na realizáciu marketingových a reklamných aktivít a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 • 12.9. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. dopravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.
 • 12.10. Pre vyššie uvedené účely Vaše osobné údaje v našom mene spracovávajú aj naši subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje týkajúce sa Vášho mena a priezviska, Vašu dodaciu adresu, telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu poskytneme kuriérskym spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.
 • 12.11. V prípade, ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu, po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb môžete vykonať po zadaní prístupových údajov. Za účelom spracovania platby odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Bližšie informácie o spracovaní údajov zo strany poskytovateľov platobných služieb možno nájsť na webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Tatra banka, a. s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06, Bratislava, IČO: 00 686 930 , týkajúce sa spôsobov platby kartou nájdete na https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/pravne-informacie/#ochrana-osobnych-udajov
 • 12.12. Za účelom overenia Vašej identity Vás môže naša kuriérska spoločnosť, resp. jej zamestnanci, vyzvať na predloženie dokladu, ktorým viete preukázať Vašu totožnosť. Tento úkon je možné vykonať najmä z dôvodov overenia identity osoby, ktorá si daný tovar objednala.
 • 12.13. Všetky vyššie uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené aj našim subdodávateľom, ktorí zabezpečujú prevádzku a funkčnosť našej webovej stránky , a to najmä spoločnosti: DCBI s. r. o., so sídlom: Kazanská 52, 821 06, Bratislava, IČO: 45 343 381
 • 12.14. Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

13. Záverečné ustanovenia

 • 13.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 01.01.2021.
 • 13.2. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • 13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme emailových správ.
 • 13.4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 • 13.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
(PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU www.karpatskapekaren.sk)

V súlade s § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon“), týmto oznamujem / oznamujeme predávajúcemu, ktorým je A.F.D. s. r. o., so sídlom Klobučnícka 2, 811 01, Bratislava, IČO: 47 016 256, DIČ: 2023700063, IČ DPH: SK2023700063, Emailová adresa: objednavky@karpatskapekaren.sk, telefónne číslo: +421 918 604 820 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu SR Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 87249/B, že odstupujem / odstupujeme od zmluvy na tento tovar:

Spotrebiteľ:
Titul, Meno, Priezvisko:
Ulica a číslo:
Obec:
PSČ:
Tel. kontakt:
E-mail:
Číslo objednávky:
Dátum objednania tovaru:
Dátum dodania tovaru:
Cena objednaného tovaru v EUR:
Číslo účtu/kód banky, na ktorý bude suma prevedená (IBAN):
Dátum odstúpenia od zmluvy:

Podpis spotrebiteľa: ...................................................

Ak sa dokument podáva poštou.

V zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľ nemá v zmysle s § 7 ods. 6 Zákona možnosť bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku vzhľadom na druh tovaru. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pred vyexpedovaním tovaru.